Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2013

1658 6ab1 500
Jan Twardowski
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaoblivious oblivious
3374 0775
Reposted fromdol-blathanna dol-blathanna viaoblivious oblivious
Reposted fromusefuldiy usefuldiy viageralt geralt
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viaoblivious oblivious

May 27 2013

Reposted fromsol-mineur sol-mineur
5045 b3bd 500
Reposted fromafek afek
5839 0136
Reposted frompeachpuff peachpuff
6503 3372
Reposted frompeachpuff peachpuff
6504 f102 500
Reposted fromsomebodytolove somebodytolove
7456 aa45
Reposted fromannkowa annkowa
7594 762a
Reposted fromfreshfamous freshfamous
0007 a6ef
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Człowiekowi zdaje się zawsze, że jego osobiste cierpienie jest największe na świecie. A jego cierpienie jest tylko kropelką w oceanie.
— Kornel Makuszyński
Reposted fromhisteryczna histeryczna
8781 78b0 500
Reposted frompeachpuff peachpuff
Gdybym nie miał Ciebie, nie chciałoby mi się żyć. Ty jesteś teraz jedyną rzeczą, w którą wierzę naprawdę. Ty, nic więcej. Mam chyba prawo tak myśleć. Gdybym nie miał Ciebie, zrobiłbym wszystko, aby się zgnoić do końca, tak, żeby już nigdy nie kochać, nigdy nie wierzyć i nigdy nie cierpieć. Bez Ciebie ta strona krat nie ma dla mnie sensu, tak samo jak i tamta. Rozumiesz?
— Ósmy dzień tygodnia
0178 8a89
Reposted fromgoszko goszko
Jest tylko jedno światło dla mnie. 
Światło jest czerwone. 
Rozpierdoliłaś mi wakacje. 
Odjeżdżam w swoją stronę.
— M. Świetlicki
Reposted fromkitana kitana
Reposted fromoll oll viaseeyouinthehell seeyouinthehell
Mężczyzna zawsze powinien dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz. 
— Janusz Leon Wiśniewski - Zbliżenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl